Fremmer forslag om ny løpsavgift på forbundstinget

Den 10. – 11. mars holdes forbundstinget og OSI Orientering har sendt inn et forslag til ny løpsavgift. Ved forbundstinget i 2014 kom det inn tre forskjellige forslag som ble satt opp mot hverandre, og vi ønsker å unngå denne situasjonen ved å levere et gjennomtenkt system som alternativ til det gamle.

Vi vil i dette brevet begrunne vårt forslag punkt for punkt, og forklare hvorfor selve hensikten forsvinner hvis det blir modifisert eller endret på enkeltpunkter.

Hensikten er å få et avgiftssystem som skaper mer aktivitet, flere løp, flere løp av høyere kvalitet – og flere o-løpere. Som grunnprinsipp mener vi at en prismekanisme kan fungere for å øke aktiviteten, ikke fordi løpene nødvendigvis blir billigere – men fordi arrangørene får beholde mer av inntektene selv.

Vi ønsker et system som tilstreber rettferdighet mellom små og større arrangører. Vi ønsker et system uten terskler, slik at det alltid vil være i arrangørens interesse:

  1. Å gjøre løpet kjent gjennom Eventor.
  2. Å øke antallet løpere.

Med et glidende (progressivt) avgiftssystem behøver ingen arrangører å legge kreativitet i å omgå avgiften, men kan rette oppmerksomheten mot kart, løyper, arrangement – og markedsføring av løpet.

BAKGRUNN
OSI Orientering har i flere år – i samarbeid med IL Geoform – arrangert en nærløpskarusell i Oslo. Vi har vært uenige i løpsavgiften slik den ble endret i 2012, men har godtatt og betalt den. Noe som ikke er en selvfølge i o-Norge, vi vet om flere klubber andre steder i landet som ikke markedsfører sine løp på Eventor og lever et o-liv utenfor NOF, og vi har også sett andre klubber som arrangerer store karuseller sammen med bedrifter som går under bedriftsorientering og dermed unngår løpsavgiften til NOF.

Selv om vi ikke mener dette er riktig, skjønner vi hvorfor arrangørene har gjort som de har gjort. Dagens avgift oppleves ikke som rettferdig, og den har et alt for høyt innhogg i en arrangørs inntekter. Spesielt gjelder dette for løp med få løpere og lave startkontingenter. Alternativet for disse kan være å ha høyere startkontingenter, fjerne løpene fra Eventor (og dermed gå “under jorden” for NOF, som fungerer for de som hører til litt lenger inn i landet), inngå samarbeid med bedriftsorientering, ha lukkede klubbløp der man heller finansierer løpene gjennom høyere (avgiftsfrie) klubbkontingenter eller andre kreative metoder nevnt andre steder.

Tradisjonelt har løpskarusellen til OSI Orientering / IL GeoForm vært en karusell med treningsløp for oss i disse klubbene, men ettersom årene har gått har disse løpene blitt åpnet for alle. Som en gest for de som arrangerer løpene og fortsatt har disse som en av ukas treninger har disse betalt 30 kr, mens utenklubbs-løpere har betalt 70 kr. Vi har i alle år betalt 30% av 70 kroners kontingenten, og ikke noe for de som har betalt 30 kr, og vært i god tro i forhold til slik løpsavgiften er formulert. Men i 2017 ble vi kontaktet av NOF og fortalt at dette er helt feil, og alle som løper et løp skal beskattes med utgangspunkt i høyeste avgift det løpet tar inn. Så det betyr at om 10 stykker betaler 30 kr, og 10 stykker betaler 70 kr, skal det betales 30% av 20 ganger 70 kr, og ikke bare av de 10 som betalte 70 kr. Vi syntes dette var veldig pussig, og klarte ikke å få løpsavgift-regelen til å stemme med dette. Derfor kikket vi nøyere på regelen der det står «Løpsavgiften fastsettes til 30% av påmeldingskontingenter et o-løp tar inn», og fant ut at ordlyden burde omformuleres. Vi gjorde like godt en fullstendig endring av regelen slik at den følger disse prinsippene:

  • Den skal fremstå rettferdig for små og store arrangører.
  • Den kan håndheves konsekvent og rettferdig.
  • Den gir arrangører rett fokus og endrer atferd. Vi tror at løp i større grad kan bli en rekrutteringsarena for nye løpere, men da må arrangørene bli inspirert til å skaffe flere løpere, gjennom tilpasning av løpet mot spesielle undergrupper eller ved mer offensiv markedsføring.

Hvordan fungerer den nåværende løpsavgiften for våre løp? Etter et løp med 30 kr startkontingent for arrangørløpere, 70 kr for løpere utenfor (private og andre klubber). 20 arrangørløper-deltakere og 100 stykker utenfor vil en arrangør uten eget kart sitte igjen med rundt 2500 kroner (av en brutto-inntekt på 7600 kr).

Dette er ikke mye når man vet at et løp med flere løyper, sjekking av terrenget, tegning av løypene og ordning til print tar minst 30 arbeidstimer. I tillegg skal disse inntektene dekke utgifter til PC, postenheter og annet arrangørutstyr som må kjøpes inn og erstattes. Løpsavgiften er satt til 30%, men i realiteten sitter da arrangøren igjen med mindre enn 50% av de kontingentene som er «tatt inn».

Med den avgiftsmodellen OSI Orientering har foreslått ville inntektene heller ligget på i underkant av 4000 kr, noe som er en betydelig forskjell for en arrangør i et så lite løp. Dette er vår case, og andre klubber vil naturlig nok få andre tall, men felles for disse er at arrangører av mindre og mellomstore løp nå endelig vil sitte igjen med et fornuftig overskudd som gjør disse løpene levedyktige.

Med vår avgiftsmodell er det ingen grunn til for eksempel å senke kvaliteten på løpet for å legge seg under en terskel. Modellen har ingen terskler, men krever noe avgift av alle løp. Vi mener likevel at 15% er et akseptabelt beløp for å ligge på Eventor. Det er samme avgift som turorientering har hatt, og der vet vi at det finnes arrangører som frivillig legger seg inn digitalt, rett og slett fordi det lønner seg markedsmessig. Slik vil det også være for de fleste små arrangører av løp.

Vi synes også det er merkelig at NOF aksepterer en flukt fra Eventor. Vi har ikke drevet detektivarbeid rundt dette, men vet at det finnes nærløpskaruseller som ligger utenfor Eventor, og som kunne vært åpne markedsplasser for o-sporten. Vi vet også at det er benyttet ulike knep for å omgå avgiften, enten ved høye parkeringsavgifter, separat kartavgift, eller ved å dele løpet i to 30-kroners løp – for å nevne noe. Så vidt vi vet finnes det også klubber som er tekniske arrangører for bedrifts-o-karuseller eller multisport – for løp som naturlig kunne vært synlige på Eventor. Vårt avgiftsforslag har som fremste siktemål å gjøre o-sporten mer synlig – og det gjør den vel ved å være mest mulig tilstede på Eventor?

Vi forstår naturligvis at vårt avgiftsforslag gir lavere inntekter for NOF på kort sikt, men vi mener bestemt at vår avgiftsmodell vil gi mer arrangørlyst på flere nivåer. Vi har ingen forslag til hvordan NOF skal erstatte tapte inntekter, men vi mener heller ikke at det er vår oppgave. Vi er ivrige arrangører, og mener at arrangørlysten stimuleres bedre gjennom vårt forslag til avgiftsmodell. Etter å ha jobbet med vårt eget forslag, forstår vi også bedre hvorfor både Danmark og Sverige har endt opp med progressive beskatningsmodeller av o-løp. Blir systemet for enkelt, så vil det også ramme skjevt.

Vi oppfordrer deg til å se på dagens regel og vårt forslag, og se om du er enig i våre synspunkter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *